Strand i Nordsjælland. Foto Helle Sørensen.

DTU Aqua med i samarbejde om biodiversitet

Monday 15 Jun 20
|

Contact

Dennis Lisbjerg
Head of Section
DTU Aqua
+45 35 88 33 45

IPBES i Danmark

Her kan du læse mere om det danske koordinationskontor for IPBES

https://www.ipbes.dk/

DTU Aqua er nu partner i det danske IPBES kontor, der understøtter internationalt forskningssamarbejde om biodiversitet og økosystemtjenester

IPBES, som står for The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, arbejder for at skaffe og udbrede viden om, hvordan det går med klodens biodiversitet og økosystemer. IPBES udspringer af FN og udfylder derfor en rolle lig FNs klimapanel (IPCC), bare med fokus på viden om jordens levende organismer og systemer.

En viden, både politikere og private har brug for for at kunne træffe beslutninger, der styrer udviklingen i retning af bedst mulig bevarelse af biodiversiteten i verden. Den seneste rapport fra IPBES viste bl.a., at op imod en million arter på verdensplan er truet af udryddelse, og at 75% af klodens landareal er blevet ændret markant af mennesker. For Danmarks vedkommende viste rapporten, at 20 % af arterne er truet og risikerer at forsvinde fra Danmark.

Det er forskning fra institutioner som bl.a. DTU Aqua, der i årevis har kunnet dokumentere, at verdens biodiversitet er under voldsomt pres, og hvad det har af effekter for både planter, dyr og mennesker. Men også, hvad man kan gøre for at ændre den udvikling.

”Det er vigtigere end nogensinde at samarbejde internationalt om forståelsen af vores fælles globale biodiversitet og de økosystemtjenester, vi som mennesker får fra vores have og ferske vande, hvis vi skal kunne vende den nuværende triste udvikling på en effektiv måde. Området er allerede en væsentlig komponent i store dele af vores forskning på DTU Aqua, og det er derfor interessant, når EU Kommissionen som nu lancerer en ny og omfattende biodiversitetsstrategi, som det bliver spændende at se ført ud i livet”, siger forskningskoordinator Dennis Lisbjerg, DTU Aqua, der indtræder i IPBES’ koordinationsgruppe.  

EU-kommissionen offentliggjorde i slutningen af maj en biodiversitetsstrategi for det kommende årti. Heri stilles der en række krav, som de enkelte lande skal stå for at indfri. Bl.a. en række krav om naturbeskyttelse:

  • 30% af EU’s hav- og landarealer skal være beskyttede områder
  • Heraf 10% under streng naturbeskyttelse. Dette skal gælde områder, som har potentiale for særligt høj biodiversitet, og som er særligt sårbare for klimaforandringer
  • De beskyttede områder skal forvaltes effektivt med klare mål for naturbevarelsen, og det skal grundigt overvåges, om målene nås.

Den danske regering har annonceret, at den i forlængelse af EU's strategi vil fremlægge sine specifikke ambitioner på området. 

”Arbejdet med at implementere strategien og dens retningslinjer i danske hav- og ferskvandsområder kommer til at kræve mange typer af arbejde, som vi som forskningsinstitution kan bidrage til. Derfor glæder vi os også over, at vi nu også kan arbejde aktivt med, at vores og andres viden får større opmærksomhed hos beslutningstagerne via partnerskabet i IPBES”, siger Dennis Lisbjerg.

IPBES i Danmark består ud over DTU Aqua af Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. 

”Vi er stolte af nu at indgå fuldt ud i samarbejdet omkring et dansk IPBES-kontor, og jeg kan forsikre om, at vi forventer at spille en aktiv rolle bl.a. omkring udviklingen af det europæiske forskningssamarbejde om biodiversitet og i forbindelse med de aktiviteter, kontoret kører vedr. f.eks. kommunikation af forskning eller formidling af biodiversitet til den brede befolkning”, siger DTU Aquas direktør, Fritz Köster.


Her kan du læse om nogle af de forskningsområder på DTU Aqua, der bidrager til viden om biodiversitet i havet

Populationsgenetik: 
DTU Aquas forskning i populationsgenetik bidrager til at forstå og beskrive fordelingen af genetiske ressourcer hos fisk i havet og i de ferske vande. Vi skaber dermed en viden om, hvordan man bedst kan bevare og forvalte biodiversiteten bæredygtigt.


Marine populationer og økosystemers dynamik:
DTU Aquas forskning i marine populationer og økosystemers dynamik har til mål at forstå de mekanismer, som styrer samspillet mellem individer, arter og populationer i økosystemet, så vi bliver i stand til at forudsige, hvordan økosystemerne vil reagere på forandringer i fx fiskeri eller klima.


Oceanografi:
DTU Aquas forskning i oceanografi handler om at forstå samspillet mellem de fysiske, kemiske og biologiske forhold i havene. Vi undersøger, hvordan de fysiske og kemiske faktorer påvirker livsbetingelserne for marine organismer som plankton, fisk og havpattedyr. 


Fiskebiologi:
DTU Aquas forskning i fiskebiologi skaber ny viden om udviklingsmæssige og fysiologiske behov hos fisk gennem hele deres livscyklus. Vi bruger vores resultater til at opnå indsigt i populationsdynamik og økosystemers funktion og til at skabe innovation inden for akvakultur og fiskeri


Kystnære økosystemer:
DTU Aquas forskning i kystnære økosystemer beskæftiger sig med systemernes struktur og funktion som levested for fisk og skaldyr samt med forvaltning af kystområderne.

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.act.elektro.dtu.dk/news/Nyhed?id=%7BC4B9A32F-8355-466F-BB77-37DCE1AAD285%7D
16 JANUARY 2021